De wereld om ons heen verandert, dus veranderen de statuten van de Posten mee

Je kunt ze de ruggengraat van de Posten noemen: de statuten van onze organisatie. Een belangrijk document waarin is vastgelegd wat het doel van de organisatie is en welke rol onze Raad van Bestuur en Raad van Toezicht hierin hebben. Maar eigenlijk vooral een verzameling uitgangspunten die vastleggen wat de Posten tot de zorginstelling maakt die we zijn. Als vervolg op het vaststellen van nieuwe statuten stellen we een reglement Raad van Bestuur en Raad van Toezicht op, dat verder ingaat op vragen als: Wat is onze cultuur? Waar staan we voor? Hoe werken we samen? Onlangs werden onze statuten vernieuwd. Hanneke Klopper (voorzitter Raad van Toezicht) en Rick Hogenboom (directeur-bestuurder) leggen uit waarom dat nodig was en… wat er veranderd is.

“Statuten vertellen wie je bent, wat je bent en hoe de verantwoordelijkheden zijn verdeeld. Ook binnen de Posten,” vertelt Hanneke Klopper. “In ons geval staat in de statuten dat we een verpleeg- en zorginstelling zijn, met als doel kwetsbare mensen in de samenleving een thuis te bieden. Daarbij staat omschreven welke verantwoordelijkheden de Raad van Bestuur heeft en hoe de Raad van Toezicht, zoals de naam het ook zegt, daar zicht op houdt.”

Statuten verander je niet elk jaar. Ze bieden een raamwerk voor vervolgafspraken, die we vastleggen in het reglement. Maar eind 2022 was het toch nodig ze opnieuw te formuleren en vast te leggen, aldus Rick Hogenboom. Dat had verschillende redenen. “De nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen uit 2021 vormde een formele aanleiding om onze statuten, die inmiddels veertig jaar oud waren, opnieuw tegen het licht te houden. Maar eigenlijk was het ook een natuurlijk moment om met nieuwe ogen naar het document te kijken. De wereld om ons heen verandert razendsnel en lijkt ook niet meer op hoe het veertig jaar geleden was. We hebben in de nieuwe statuten niet alleen naar de onderlinge samenwerking in de Posten gekeken, maar ook hoe we onze verbinding en samenwerking met de wereld om ons heen een duidelijkere plek kunnen geven.”

Een plek voor iedereen

Kijkend naar een belangrijke verandering, legt Hanneke uit dat de Posten in de oude statuten werd aangemerkt als een huis waar het humanisme als levensovertuiging de basis vormde. “Vroeger was de samenleving sterk verzuild. Zo had je hervormde, katholieke en gereformeerde huizen. Als tegenhanger daarvan ontstond de Posten, als instelling met een niet-religieuze grondslag. Maar als je vandaag de dag een inclusieve zorginstelling en organisatie wilt zijn, dan dekt het humanisme de lading niet meer. Denk bijvoorbeeld aan onze bewoners met een Suryoye achtergrond. En het geldt natuurlijk breder: de Posten moet een plek zijn voor iedereen, ongeacht je religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. Dus hebben we dat in onze nieuwe statuten ook breder omschreven. Onze doelstelling is dat we iedereen die kwetsbaar is een plek geven en, met respect voor iemands persoonlijke levensovertuiging, tegemoet treden.”

Er is nog een belangrijke aanpassing, vult Rick aan: “We hebben de benaming ‘ouderen’ vervangen door ‘kwetsbare mensen, met de focus op ouderen’. Ook daarmee stellen we ons breder op richting de maatschappij. Als zorginstelling vinden we onszelf een belangrijk onderdeel van Stadsdeel Zuid. We werken heel buurt- en wijkgericht. Daarmee kun je niet meer zeggen dat je er alleen bent voor ouderen. We zien allemaal dat de verpleeghuiszorg verandert in verpleegzorg. De zorg verschuift van het verpleeghuis naar mensen die nog zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving blijven wonen. Hoe eerder je mensen die kwetsbaar worden ondersteunt, des te beter kun je er ook voor kunt zorgen dat zij uiteindelijk geen indicatie voor verpleeghuiszorg krijgen.”

Toekomstbestendig

Bij de aanpassing van de statuten waren de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad betrokken. Net als de Verpleegkundigen- en Verzorgenden-adviesraad. “Om zo compleet en transparant mogelijk te zijn,” aldus Rick. “Zij hebben kunnen meepraten en hun feedback gegeven. Hun rol hierbij is belangrijk. De Cliëntenraad en de Ondernemingsraad hebben bijvoorbeeld in de statuten en in het reglement, dat daar op voortbouwt, een stem in de werving en selectie van de nieuwe leden van onze Raad van Toezicht.” Die rol is in de Posten zelfs sterker belegd dan officieel verplicht is, vult Hanneke aan: “Wettelijk gezien heeft de Cliëntenraad een rol in de benoeming van de Raad van Toezicht. In de Posten hebben we daar de Ondernemingsraad aan toegevoegd.”

“De Posten moet een plek zijn voor iedereen, ongeacht je religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. Dus hebben we dat in onze nieuwe statuten ook breder omschreven.” – Hanneke Klopper

Het kenmerkt volgens beiden de open samenwerkingscultuur en de wens om de lijnen kort en transparant te houden. Dat zag Hanneke ook breder terug in het samenwerkingsproces rond de nieuwe statuten: “Wat ik daar zo mooi aan vind, is de natuurlijke manier waarop we samenwerken. Net als de nabijheid die de Raad van Toezicht heeft. In veel organisaties staat de Raad op afstand. Bij de Posten is dat anders. We beschouwen onszelf als een kritische vriend. We gaan niet op de stoel van de bestuurder zitten, hebben immers allemaal onze eigen rol. Maar we delen wel iets: dat we het beste willen voor de organisatie, voor de medewerkers én voor de klanten. We zijn een deel van het geheel. Het is waardevol dat we daar gezamenlijk, met het vernieuwen van onze statuten, weer een toekomstbestendig document onder hebben liggen.”

“Als zorginstelling vinden we onszelf een belangrijk onderdeel van Stadsdeel-Zuid. We werken heel buurt- en wijkgericht. Daarmee kun je niet meer zeggen dat je er alleen bent voor ouderen.” – Rick Hogenboom

Ons hart gaat

anders kloppen ...

Ons hart gaat anders kloppen ...