Onze Ambities voor 2023

Wat de Posten uitdaagt, is de grote toename van ouderen en de toenemende schaarste van de verschillende professionals, zowel in de zorg als behandeling. De samenleving moet anders kijken naar ouder worden en naar de zorg. Vooral omdat de ouderen dit zelf willen. Iedereen wil zo lang  mogelijk thuis blijven wonen, vitaal en zelfstandig zijn en onafhankelijk van zorg. 

Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden zullen wij in Nederland daarom alle zeilen moeten bijzetten. Dit is hét moment om de zorg effectiever te organiseren. Wij moeten bewegen naar persoonsgerichte passende zorg. Dit betekent een transformatie van de zorg. Het gaat hierbij niet om het veranderen van een organisatie naar een nieuwe situatie. Het gaat om het bouwen van de organisatie die continu in verandering kan zijn.
Deze transformatie heeft de Posten al ingezet vanuit onze missie, visie en strategische routes waarin de afgelopen jaar al veel is bereikt.

Maar er is méér nodig. Want als we kijken naar de laatste ontwikkelingen vanuit de verschillende (woon-) programma’s en agenda’s zoals Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO), het Integraal Zorgakkoord (IZA), Ouder Worden 2040 en de Nationale Woon- en Bouwagenda, die de komende jaren van invloed zijn op de ontwikkeling van de Posten, zullen we sneller en krachtiger moeten gaan meebewegen. Dit alles vraagt om zorgvuldige sturing en vooral leiderschap. Dit betekent dat de Posten nog een aantal stappen heeft te zetten waarin de maatschappelijke opgave: “we willen anders, we moeten anders, we kunnen anders” centraal staat.

Tegelijkertijd is landelijk een nieuwe norm gesteld: “zelf als het kan; thuis als het kan; digitaal als het kan”. Hierbij gaat het altijd om “samen”: samen met naasten, mantelzorgers, met de samenleving, met informele zorgverleners, met andere professionals (over de domeinen heen), ondersteund met digitale toepassingen.

En nu?

Op basis van deze voorliggende opgave hebben wij eind 2022 10 uitgangspunten ontwikkeld, die zijn besproken met het Kernteam, de Raad van Toezicht, een delegatie van de Cliëntenraad, de VAR, de Ondernemingsraad, leidinggevenden, de wijkverpleegkundigen en de behandelaren. Uitgangspunten die samen met onze besturingsfilosofie als basis dienen voor de richting die de Posten de komende jaren op wil gaan.

Onze strategische drie routes en onze basis op orde “Goed Geregeld” blijven hierin onze leidraad.

Onze richting hebben wij vastgelegd in onze Ambities voor 2023 (zie hieronder), basis voor de teamplannen voor het komende jaar. De komende periode nemen de leidinggevenden jullie hier verder in mee.

Daarnaast zullen we jullie op allerlei wijzen blijven betrekken, inspireren en verder informeren over onze Ambities en de daarin behaalde resultaten en successen om samen met jullie op weg te gaan naar een toekomstbestendige organisatie!

Wij hebben er zin in!

Namens het Kernteam,

Petra Vuurboom
Adviseur Directie

Ons hart gaat

anders kloppen ...

Ons hart gaat anders kloppen ...