Anders werken binnen de Posten: Lerend Netwerk en transitieprojecten

De beweging naar langer zelfstandig thuis blijven wonen voor ouderen wordt steeds belangrijker. Deze landelijke transitie betekent dat langdurige zorg thuis anders georganiseerd moet worden. Ook het samenwerkingsverband Zorgschakel Enschede (ZSE) met de Posten, Livio, Liberein en Manna voelt deze urgentie. De overheid heeft gelden vrijgemaakt om anders werken in de zorg te stimuleren en faciliteren. ZSE heeft deze financiële middelen, beheerd door Menzis, aangevraagd voor een aantal gezamenlijke projecten. Programmamanager Ank Braspenning vertelt erover.

“We hebben er bewust voor gekozen om gezamenlijk subsidie aan te vragen, omdat we voor dezelfde vraagstukken staan. Met het projectplan en de toegekende subsidie hebben we het Lerend Netwerk samengesteld en een aantal projecten (pijlers) benoemd,” geeft Ank aan, “Het Lerend Netwerk is gericht op kennis en ervaringen delen tussen de vier organisaties. We trekken met elkaar binnen de projecten op en leren van elkaar.”

Anders denken en handelen
“De Posten heeft de maatschappelijke opgave om zorg en zorgondersteuning zo in te richten dat deze toegankelijk en betaalbaar blijft. De vraag is: hoe gaan we dat doen? Het vergt anders denken en handelen,” vervolgt Ank, “Er zijn minder handen, er is minder geld beschikbaar en het aantal verpleeghuisplekken neemt niet toe. Daarom hebben alle projecten het doel langdurige zorg thuis vorm te geven en ouderen daarin te ondersteunen. De projecten hebben betrekking op de arbeidsmarkt, regionale samenwerking, het bevorderen van technologie en innovatie en het scheiden van wonen en zorg.”

Wat zelf nog
Ank vindt het belangrijk om samen met de medewerkers van de Posten bij de projecten op te trekken. “In de komende periode gaan we het gesprek met elkaar aan over hoe we de zorg toekomstbestendig maken. Dat begint al bij de vraag: wat kunnen ouderen zelf nog? Vaak beginnen we eerst te helpen. Misschien kan iemand zelf nog wel koffie zetten of kan hij het opnieuw leren. Of wacht je bij de voordeur tot degene opendoet of ga je met je pasje meteen naar binnen?”

“Het zijn mooie projecten die er werkelijk toe doen”

Het betreft iedereen
Gevoelsmatig denken we dat de zorg verantwoordelijk is voor iemands geluk. “Maar dat is niet zo,” stelt Ank, “Het is van belang dat iemand ook zelf nadenkt hoe hij oud wil worden en wat daarvoor nodig is. Het is een opgave voor zorgorganisaties én voor de maatschappij. Dat biedt extra impuls om nu aan de slag te gaan met die transitie. Het is een ontwikkeling waar we samen met collega’s, familie en mantelzorgers doorheen moeten.”

Inspirerende kennisdrager
De projecten zitten nu in de beginfase en lopen tot eind 2024. Ank wordt er enthousiast van: “Het zijn mooie projecten die er werkelijk toe doen. Door anders te denken, kunnen we anders werken. Per project neemt een inspirerende kennisdrager deel met kennis en ervaring van een andere zorgorganisatie elders uit het land. In principe krijgt iedereen ermee te maken. We dagen collega’s graag uit om het werk anders te organiseren. Het kan dus zijn dat je benaderd wordt om mee te doen en te denken, maar collega’s mogen zich natuurlijk zich ook bij mij melden.”

De Posten neemt deel aan de volgende projecten, waarover in de komende nieuwsbrieven meer:

Volledig Pakket Thuis (VPT) Bij langer zelfstandig wonen moeten we kijken naar een gevarieerder woonaanbod dat aansluit bij de behoefte van ouderen in Enschede en sturen op zelf- of samenredzaamheid. Dit project heeft als doel een zorgmodel te ontwikkelen dat hierbij aansluit.

Reablement heeft als doel om ouderen zo lang mogelijk onafhankelijk te houden van zorg. Dit kan door ze te helpen vaardigheden te behouden of weer aan te leren naast de inzet van professionele zorg. Op deze manier wordt zelfredzaamheid gestimuleerd.

Informele zorg gaat van vrijblijvend naar vanzelfsprekend. Door gelijkwaardig samen te werken met klanten, medewerkers, mantelzorgers, netwerk en vrijwilligers ontstaat zorg die aansluit bij de wensen van de klant.

Optimalisatie Frontoffice Voor tijdelijke beddencapaciteit is de frontoffice ZSE het coördinatiepunt. In dit project wordt de huidige werkwijze geoptimaliseerd voor een betere verwerking van de aanmeldingen door ziekenhuizen of huisartsen in de regio.

Ons hart gaat

anders kloppen ...

Ons hart gaat anders kloppen ...